Līgums par Servisa lietošanas noteikumiem

Līgumā lietotie termini:
Serviss – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „e-assistant”, vienotais reģistrācijas numurs: 50103671691, juridiskā adrese: Krasta iela 86-32, Rīga, LV-1019, kuras vārdā darbojas tās pilnvarota persona
Pārdevējs – Juridiskā personā, kas ir reģistrēta Latvijas Republikā un kurai ir piešķirta atbilstoša licence lombarda darbības veikšanai
Pircējs – Rīcībspējīga fiziskā persona, kas ir sasniegusi 18 gadu vecumu
Lietotājs – Pārdevējs un Pircējs kopā
Portāls – Servisa administrējama mājas lapa www.lombard.lv
Līgums – Šīs līgums - oferte par Servisa lietošanas noteikumiem, kā arī visi tās grozījumi, papildinājumi un pielikumi
Pakalpojumi – Preču izvietošanas/ meklēšanas /pārdošanas/ pirkšanas un/vai novērtēšanas pakalpojumi
Prece – Pārdevējam uz likumīga pamata piederošā prece, kas atbilst šī Līguma prasībām
Uzskaites dati – Dati, pieslēgšanas vārds (login) un parole, kas tiek iesniegti Lietotājam veicot reģistrāciju Portālā
Sludinājums – Pārdevēja sludinājums par pārdodamo preci

Saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 1537.pantu, oferte (priekšlikums) uzskatama par pieņemtu un līgums par galīgi noslēgtu no tā brīža, kad tas, kam piedāvāta oferte, paziņo ofertes piedāvātājam par tās pieņemšanu.

 1. Līguma priekšmets
  1. SERVISS administrē un uztur Portālu.
  2. SERVISS piedāvā izvietot Portālā Sludinājumus, ievietot interaktīva kartē Pārdevēja lombardu, viegli atrast tuvāko lombardu, veikt Preces novērtēšanu, sameklēt un iegādāties tiešsaistē interesējošo Preci.
  3. Pakalpojumu pilns saraksts izvietots Portālā.
 2. Vispārējie noteikumi un pakalpojumu sniegšanas kārtība
  1. Lietotāja pienākums iepazīties ar šī Līguma noteikumiem un apstiprināt tos pirms uzsākot attiecīgā Pakalpojuma lietošanu.
  2. Lietotājs veic reģistrāciju Portālā aizpildot attiecīgu anketu. Pēc reģistrācijas, SERVISS iesniedz Lietotājam Uzskaites datus.
  3. Lietotājs piekrīt, ka viņa dati tiks saglabāti SERVISA datu bāzē saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
  4. Reģistrējoties Portālā, Lietotājs apliecina, ka:
   1. Pircējs ir rīcībspējīga fiziskā persona, kas ir sasniegusi 18 gadu vecumu. Pārdevēja pārstāvis apliecina, ka ir pilnvarots rīkoties Pārdevēja vārdā;
   2. izmantos Portāla Pakalpojumus, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, labā ticībā un atbilstoši vispārpieņemtajai darījumu slēgšanas praksei;
   3. aizpildot anketu, ir sniedzis pilnu un patiesu informāciju.
  5. Reģistrējoties Portālā, Pārdevējs piekrīt saņemt SERVISA reklāmas paziņojumus uz norādīto e-pastu un/vai mobilo telefonu ne biežāk kā reizi mēnesī un ne vairāk kā 5 reizes par katru Portālā ievietotu Sludinājumu.
  6. Pēc reģistrācijas pabeigšanas un šī Līguma 3.6.punktā minētā noteikuma izpildes, Pārdevējam tiek aktivizēts konts maksājumu veikšanai un piešķirtas tiesības veikt Pakalpojumu apmaksu.
  7. Pārdevējam ir tiesības avansa veidā iemaksāt jebkādu naudas summu savā kontā Pakalpojumu saņemšanai.
  8. SERVISS izmanto citu reklāmas kompāniju pakalpojumus grafiskās un teksta reklāmas parādīšanai Sludinājumu lapās. Minētās kompānijas var izmantot informāciju (izņemot vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru) par Pircēja apmeklējumiem kādā no Interneta vietnēm, Interneta preču vai pakalpojumu reklāmas nolūkos atbilstoši Pircēja interesēm.
 3. Pakalpojumu cena un tās samaksās kārtība
  1. Pircējiem SERVISS sniedz Pakalpojumus bezmaksas. Pircējs maksā Pārdevējam Sludinājumā norādīto cenu, iegādājoties Preci.
  2. Pārdevējs maksa par SERVISA Pakalpojumiem saskaņā ar cenām, kas ir norādītās Portāla sadaļā “Cenrādis” uz Pakalpojuma sniegšanas dienu, 100% priekšapmaksas veidā minimāli vienu dienu iepriekš. Gadījumā, ja kontā nebūs pietiekoši naudas līdzekļi, Pakalpojums tiks automātiski bloķēts.
  3. SERVISAM ir tiesības piešķirt Pārdevējam īpašus, no šī Līguma atšķirīgus, SERVISA lietošanas noteikumus, noslēdzot ar Pārdevēju papildvienošanos pie šī Līguma.
  4. SERVISS ir tiesīgs pārskatīt SERVISA lietošanas noteikumus un, nepieciešamības gadījumā, koriģēt tos, par izmaiņām paziņojot vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš, izvietojot informāciju Portālā. Jaunie noteikumi stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi Portālā. Pārdevējs jebkurā brīdī ir tiesīgs atteikties no Pakalpojumu izmantošanas.
  5. Lietotājs piekrīt, ka šī Līguma ietvaros SIA „AirPay”, vienotais reģistrācijas numurs 40003989452, izveido un uztur elektronisko maksājumu sistēmu AirPay.
  6. Pārdevējs apņemas 10 (desmit) dienu laikā no šī Līguma parakstīšanas noslēgt līgumu par norēķiniem ar SIA „AirPay”, vienotais reģistrācijas numurs 40003989452, kā arī līgumu ar VAS „Latvijas Pasts” par eksprespasta sūtījumu pieņemšanu telpās un piegādi adresātiem Latvijas Republikā un ārvalstīs.
 4. Sludinājumu iesniegšanas noteikumi
  1. Sludinājumi parādās kopējā sarakstā atbilstoši iesniegšanas laikam.
  2. Atļauts norādīt atsauci (tiešsaisti) speciālā Sludinājuma laukā.
  3. Pieļauts izvietot Sludinājumu tikai par likumīgi iegūtu Preci ar pārbaudītu izcelsmi, kas pilnā mērā atbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā, bet ne tikai Latvijas Republikas Krimināllikuma un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasībām. Gadījumā, ja šis noteikums tiek pārkāpts un/vai SERVISAM šajā sakarā radīsies jebkura veida neērtības un/vai zaudējumi, tad Pārdevējs maksā SERVISAM līgumsodu EUR 711,00 (septiņi simti vienpadsmit eiro) apmērā, pārskaitot līgumsodu uz SERVISA norādīto kontu, saskaņā uz piestādīto rēķinu.
  4. Sludinājumā tiek pieļauts izvietot ne vairāk par 5 (piecām) fotogrāfijām vienas Preces vienības.
  5. Ievietojot Sludinājumu, Pārdevēja pienākums Sludinājumā aprakstīt visus defektus, ja tādi ir piedāvātajai Precei.
  6. Iesniegto Sludinājumu skaits nav ierobežots, izņemot gadījumu, kad viens Pārdevējs ar saviem sludinājumiem nepamatoti pārpilda vai ļaunprātīgi izmanto kādu sadaļu.
  7. Sadaļā “Top prece” Pārdevējs ir tiesīgs izvietot Sludinājumus par maksu, atbilstoši SERVISA cenrādim.
  8. Pārdevējs nes pilnu atbildību par Sludinājuma saturu, kā arī par informāciju par Preci, tās izcelsmi (izcelsmes likumību saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tajā skaitā, bet ne tikai, LR Krimināllikumu un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu) un iespējamām sekām par Preces publikāciju un pārdošanu.
  9. SERVISA administrācija nemaina Sludinājumu saturu, bet ir tiesīga nepublicēt vai izdzēst nekorektos Sludinājumus un/vai Sludinājumus, kas neatbilst noteiktām prasībām.
 5. Sludinājumu uzturēšanas noteikumi
  1. SERVISS nepieņem (izdzēš) šādus Sludinājumus:
   1. kas satur pretlikumīgu, morāles normām neatbilstošu, pazemojošu, krāpniecisku teksta vai grafisku saturu, kas pārkāpj LR un starptautiskos normatīvos aktus, kā arī Sludinājumus par ieroču, alkohola, tabakas izstrādājumu un cigarešu, valūtas, medikamentu, narkotisko līdzekļu, indes un citu nelegālas tirdzniecības objektiem, kā arī par kontrabandas vai nelikumīgas izcelsmes preces, veselībai bīstamu, nesertificētu atbilstoši normām pārdošanu;
   2. neatbilstošus vai daļēji neatbilstošus Sludinājumu iesniegšanas noteikumiem;
   3. bez Preces detalizēta apraksta;
   4. tādus, kas satur vairāk par vienu punktu Preces piedāvājumu, vai kopēja rakstura Sludinājumus (piemēram: "Televizori par labākajām cenām", "Jebkuru izmēru zābaki" u.tml.). Katrā Sludinājumā ir pieļaujams publicēt tikai vienas konkrētas Preces piedāvājumu ar precīzu aprakstu un cenu;
   5. par valsts apbalvojumu, mācību iestāžu diplomu, pases un personu apliecinošo dokumentu un individuālās nozīmes citu dokumentu pārdošanu;
   6. klonus, jeb sludinājumus, kas ir ievietoti vairākas reizes;
   7. par Preci, kas neatrodas Latvijas Republikas Pārdevēja rīcībā;
   8. par preces ar aizdomīgu izcelsmi pārdošanu vai/un cita veida atsavināšanu;
   9. ja nav aizpildīti vai nepareizi aizpildīti speciāli pieprasītie lauki, vai kas satur nekorektu, kļūdainu informāciju;
   10. ar norādītu cenu vai raksturojumu, kas atšķiras no iesniegtiem Sludinājumā, kā arī sludinājumus, kas satur tekstu vai atsevišķus vārdus, vai daļu no vārdiem augšējā reģistrā „Caps Lock” sludinājuma pirmajā rindkopā;
   11. ja pirmajā rindkopā satur vārdus „Akcija”, „Izpārdošana”, „Uzmanību” un citus reklāmas un mārketingu runas apgriezienus, kas paredzēti pircēju uzmanības pievēršanai sludinājumam kopējā sarakstā;
   12. citās valodās, izņemot latviešu, kā arī sludinājumus, kas satur tekstu rakstītu ar transliterāciju;
   13. kas pārkāpj autortiesības vai tiesības uz tirdzniecības zīmēm, neatbilst LR un starptautisko normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā, bet ne tikai Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasībām, kā arī kuriem saturā ir daudz gramatisko kļūdu;
   14. ar piedāvājumiem, kuros nav norādītas ļoti svarīgas detaļas, sludinājumi, kas atkārtojas vairākas reizes un kuros tiešsaiste norāda uz pirmo lapu – ir pieļaujama tiešsaiste tikai uz konkrētu preci, kas ir norādīta sludinājumā; sludinājumi no izsoļu un citu sludinājumu servisu lapām, kā arī kas tekstā satur reklāmu vai citu Interneta resursu logotipus vai izsoles;
   15. kas satur tekstu ar emocionālu novirzi, izsaukumus, aicinājumus, lozungus, deklarācijas un noteicošus jautājumus;
   16. ar vienādu saturu vai saturoši vienādas Interneta tiešsaistes, kas atkārtojas vairākas reizes. Izvietojot vairākus sludinājumus, katra sludinājuma tekstam ir jābūt unikālam;
   17. kuros izmantotas izsaukuma vai jautājuma zīmes un citi simboli uzmanības pievēršanai (sludinājuma tekstam ir jābūt informācijas tekstam);
   18. par kuriem ir saņemtas vairākas sūdzības;
   19. ar preču piedāvājumu, kurām ir nepieciešama licence;
   20. ja sludinājums nesatur precīzu kontakta informāciju par kompāniju un licences numuru, kas atbilst piedāvājumam;
   21. ar okulta rakstura preču piedāvājumu;
   22. kas satur tiešsaistes uz resursiem, kas nekorekti apkalpo apmeklētājus, kas atver izpeldošus logus, kas ieslēdz pavadošu skaņu vai izpilda citas nekorektas darbības attiecībā pret apmeklētājiem, vai informācijas sistēmu, kas satur preču vai pakalpojumu piedāvājumus, kas ir aizliegti izvietošanai sludinājumos Portālā;
   23. kas satur atsauces uz lapām, kas ir pārslogotas ar Interneta skaitītajiem, reklāmas blokiem, saitēm uz citām lapām, tāpat uz mazinformatīvām lapām ar novecojušu saturu vai ļoti nekvalitatīvi izveidotām, kā arī uz lapām, kurām nav nekādas saistības ar sludinājuma objektu.
 6. Kārtības organizēšana
  1. SERVISA administrācijai ir tiesības izdzēst visus Sludinājumus, kas ir minēti šī Līguma 5.punktā, neatgriežot par to samaksāto naudu.
  2. Rupja pārkāpuma vai atkārtota pārkāpuma gadījumā, Pārdevēja dati var būt ievietoti speciālā sludinājumu iesniegšanas ierobežojumu sarakstā. Naudas līdzekļi par izdzēstiem sludinājumiem netiek atgriezti. Pakalpojuma maksa ietver sevī arī sludinājumu pārbaudi un izdzēšanu. Reģistrēta Pārdevēja konta slēgšanas gadījumā, pamatojoties uz šī punktā noteikto, kontā atlikusī nauda netiek atgriezta.
  3. Pēc Latvijas Republikas Valsts policijas, tiesas iestāžu, cietušo personu (gadījumā, ja tiek pieņemts attiecīgs lēmumus par personas atzīšanu par cietušo, ievērojot LR likumdošanu) pieprasījuma, Pārdevēja identifikācijas dati un Portālā darbību protokols var tikt izsniegts pēc šādu institūciju pieprasījuma rakstiski vai elektroniski.
 7. Pušu atbildība un atbildības ierobežojumi
  1. Pārdevējs ir materiāli atbildīgs par Sludinājuma saturu, kuru viņš izvieto, kā SERVISA priekšā, tā arī trešo personu priekšā. Gadījumos, ja tiek pārkāpti Portāla lietošanas noteikumi, Latvijas Republikas un/vai starptautiskie normatīvie akti, tajā skaitā, bet ne tikai, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma normas, Autortiesības un tiesības uz tirdzniecības zīmēm, Patērētāju tiesības, tāpat tiek nodarīti zaudējumi, radīti traucējumi vai neērtības citām personām, Pārdevējs ir materiāli, bet ne tikai, atbildīgs SERVISA, kā arī trešās personas priekšā.
  2. SERVISS nenes atbildību par Sludinājumu saturu, kā arī par iespējamiem zaudējumiem vai neērtībām, kas ir saistīti ar Portāla darbu vai nepieejamību.
  3. SERVISS negarantē, ka Portāla programmas nodrošinājums nesatur kļūdas un/vai datorvīrusus, vai svešus koda fragmentus un piedāvā Lietotājam izmanot Portālu bez jebkādu garantiju.
  4. Īslaicīgas SERVISA darbnespējas gadījumā, sludinājumu iesniegšanas termiņi tiek pagarināti uz laiku, kādu nebija pieejami SERVISA pakalpojumi. Minētie noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Pakalpojumi nebija pieejami tīklu daļā, kuru administrē provaideris, kas nav saistīts ar līgumu un saistībām ar SERVISU.
  5. Lietotājs apņemas nenodot savus Uzskaites datus trešajām personām, izņemot savus darbiniekus; drošības nolūkā un pēc SERVISA pieprasījuma nomainīt piekļūšanas paroli.
  6. Puses uzskata par konfidenciālu informāciju Lietotāja Uzskaites datus, kā arī personās datus. SERVISS apņemas nesniegt konfidenciālu informāciju trešajām personām, izņemot šī Līguma 6.3.punktā noteiktos gadījumus.
  7. Neviena no Pusēm nav atbildīga par šī Līguma saistību neizpildi vai saistību izpildes nokavējumu, ja šāda neizpilde vai nokavējums ir radies Force Majeure rezultātā, t.i. jebkura notikuma, kas ir ārpus Pušu kontroles, kura darbība tika ietekmēta un kuru attiecīga Puse nespēj novērst ar pienācīgu rūpību vai pārvarēt, izmantojot atbilstošus līdzekļus, rezultātā, šādi notikumi ietver, taču neaprobežojas ar dabas katastrofām, uguns nelaimēm, ūdens plūdiem, zemestrīcēm un citām stihiskām nelaimēm, kā arī karu un karadarbību, streiku, jaunu normatīvo aktu pieņemšanas un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās.
  8. Puse, kuru ietekmējuši Force Majeure apstākļi, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Force Majeure iestāšanās, paziņo rakstiski otrai Pusei par Force Majeure apstākļu iestāšanos un sekām, ja tas ir objektīvi iespējams, kā arī pieliek vislielākās pūles, lai samazinātu jebkuras nelabvēlīgās sekas, kas radušās Force Majeure apstākļu rezultātā. Force Majeure apstākļu iestāšanās ir jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu iestāžu izziņu.
  9. Force Majeure apstākļu iestāšanās gadījumā, ja Puses rakstveidā nevienojas citādi, attiecīgās saistības izpildīšanas termiņš tiek pagarināts uz laiku, kamēr darbojas šie apstākļi vai to negatīvās sekas. Ja Force Majeure apstākļi ilgst ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem katrai no Pusēm ir tiesības atkāpties no šī Līguma, par to rakstveidā brīdinot otro Pusi vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš.
 8. Preces piegāde
  1. Pircējs ir informēts un piekrīt, ka Preces piegādi nodrošina Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Pasts” eksprespasta sūtījumu veidā, līdz ar to SERVISS neatbild par sūtījuma piegādāšanu, savukārt Preces atgriešana notiek saskaņā ar VAS „Latvijas Pasts” noteikumiem par eksprespasta sūtījuma atgriešanu.
  2. Pircējam ir tiesības atgriezt preci Pārdevējam Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzībaslikumā paredzētajos gadījumos un kārtībā, kā arī ievērojot VAS „Latvijas Pasts” attiecīgos noteikumus.
  3. Pircējs, slēdzot attiecīgo līgumu ar Pārdēvēju par preces iegādāšanos, piekrīt, ka Pārdevējs izmantos SIA „AirPay”, vienotais reģistrācijas numurs 40003989452, elektronisko maksājumu sistēmu saskaņā ar SIA „AirPay”, vienotais reģistrācijas numurs 40003989452, standarta līgumiem.
 9. Līgums stājas spēkā un oferte par pieņemtu ar tās akceptēšanas brīža.
 10. Līgums tiek noslēgs uz nenoteiktu laiku.
 11. Šī Līguma noteikumi var tikt grozīti, papildināti un/vai izlaboti. Tie stājas spēkā un ir saistoši Lietotājam ar to publikācijas brīdi Portālā.
 12. Lietotājs apņemas patstāvīgi regulāri veikt pārbaudi un sekot līdzi informācijai Portālā par izmaiņām noteikumos un nevar atsaukties uz savu neinformēšanu attiecībā uz šādu izmaiņu ieviešanu.
 13. Lietotājs bez ierunām piekrīt un atzīst, ka par SERVISA jebkāda Pakalpojuma sniegšanas faktu liecina statistikas dati, kas tiek ģenerēti ar SERVISA Portāla programmatūru.
 14. Lietotājs atzīst, ka komandas sniegšana (klikšķis, taustiņu nospiešana vai informācijas ievadīšana vai citas darbības), izmantojot īpašu SERVISA interfeisu Portālā, izmantojot Lietotāja Uzskaites datus, nozīme Lietotāja konkludentās darbības attiecībā uz Pakalpojuma nosacījumu, izmaksu, sniegšanas vai citas darbības apstiprināšanu. Visas Lietotāja darbības, kas veiktas izmantojot Lietotāja Uzskaites datus, ir tikai un vienīgi Lietotāja rīcība, kas ir neapstrīdams pierādījums par Lietotāja gribas izteikumu veikt šīs darbības.
 15. Visas nesaskaņas un strīdus, kuri varētu rasties Līguma izpildes laikā, Puses risina pārrunu ceļā. Gadījumā, ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā 20 (divdesmit) dienu laikā, strīds tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības. Līguma izbeigšanas gadījumā SERVISS atmaksa Pārdevējam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem iemaksātos naudas līdzekļus, ieturot maksu par faktiski sniegtajiem Pakalpojumiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim.